Algemene Voorwaarden 3D Logistics

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de sVa /Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
 3. Distributeur: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
 4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
 5. Afzender: de contractuele wederpartij van de distributeur.
 6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de distributeur de zending dient af te leveren.
 7. Overmacht: omstandigheden,voor zover een zorgvuldig distributeur deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Op binnenlandse distributeurs diensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
 2. Op grensoverschrijdende distributeurs diensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 Verplichtingen van de distributeur

 1. De distributeur is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
 2. Indien de distributeur niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
 3. De distributeur is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
 4. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

Artikel 4 Verplichting van de afzender

 1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douanen andere formaliteiten,welke vóór de aflevering van de zending moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de distributeur te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de distributeur

 1. Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar .
  Indien de door de distributeur ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de distributeur,behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 454,= per zending.
 2. Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco.
  Indien de door de distributeur ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de distributeur,behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden: a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454,= per zending; b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht wordt niet gerestitueerd.
 3. Vertraging
  Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht,de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht wordt niet gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de distributeur gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de distributeur behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 454,= per zending.
 4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
 5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de distributeur een beroep op overmacht niet toe bij: a. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de distributeur zich bedient b. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 6 Arbitrage

 1. Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ‘s-Gravenhage. Voor zover de CMR op de onderhavige vervoerovereenkomst van toepassing is zullen arbiters dienstovereenkomstig de CMR toepassen.

© 3D Logistics